Monday, July 08, 2013

Greta Garbo, 1920s


Sunday, July 07, 2013

Marilyn

via: avasgal

Thursday, July 04, 2013

Marilyn Monroe, 1953.


Monday, July 01, 2013